0,00 
Regulamin sklepu

Sklep internetowy dostępny pod adresem www.gadkamatka.pl prowadzony jest przez

PG Patrycja Gaweł, ul. Janowska 17a/2, 41-400 Mysłowice, NIP: 2220838002.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

Produkty dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.


§ 1. Definicje

E-BOOK
– plik elektroniczny, w którym zawarta jest treść przeznaczona do odczytu, zapisany w formacie PDF.

Format PDF
– (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Kodeks cywilny
– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

Konto
– konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.

Konsument
– Kupujący będący osobą fizyczną, korzystający za Sklepu, w tym w szczególności dokonujący zakupów, w celu niezwiązanym bezpośrednio z
jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22[1] Kodeksu cywilnego).

Koszyk
– funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Kupującego Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację
danych zamówienia takich jak: liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Kupujący, Usługobiorca
– osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów, a także Konsument.

Płatność on-line
– płatność wykonywana przez Kupującego przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych.

Produkt
– znajdujący się w ofercie Sklepu produkt cyfrowy, będący treścią cyfrową w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, który Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin
– niniejszy regulamin.

Sklep
– sklep internetowy gadkamatka.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu Produkty znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym https://gadkamatka.pl/

Sprzedający, Usługodawca
– PG Patrycja Gaweł, ul. Janowska 17a/2, 41-400 Mysłowice, NIP: 2220838002

Zamówienie
– oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

§ 2. Postanowienia wstępne

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Kupujący, składając Zamówienie w Sklepie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu i w niniejszym Regulaminie, znajdujących się na stronie gadkamatka.pl.

2. Regulamin określa:

2.1. zasady i warunku korzystania ze Sklepu;

2.2. warunki składania Zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedającego i dostępne w Sklepie, dostarczania zakupionych Produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży takich Produktów;

2.3. uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy;

2.4. zasady składania i rozpatrywania reklamacji;

2.5. prawa i obowiązki Sprzedającego oraz Kupującego.

3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, zgodnie z § 3 Regulaminu.

4. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

4.1. dostęp do Internetu,

4.2. standardowy system operacyjny,

4.3. standardowa przeglądarka internetowa,

4.4. posiadanie konta poczty elektronicznej (aktywnego adresu e-mail).

5. Do korzystania z produktu cyfrowego konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

5.1. dostęp do Internetu,

5.2. standardowy system operacyjny

5.3. standardowa przeglądarka internetowa

5.4. standardowa przeglądarka plików .pdf

5.5. posiadanie konta poczty elektronicznej (aktywnego adresu e-mail).

6. W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści prawnie zabronione, naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje. Kupujący zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy techniczne.

7. Kupujący korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do:

7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;

7.2. korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;

7.3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej;

7.4. niewykorzystywania Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem;

7.5. korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego;

7.6. korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do własnego użytku osobistego.

§ 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:

1.1. umożliwianie zawieranie on-line umów sprzedaży Produktów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem (składanie Zamówień);

1.2. umożliwianie zakładania kont Kupujących w Sklepie;

1.3. przeglądanie oferty Sklepu oraz zawartości strony internetowej gadkamatka.pl;

1.4. przesyłanie zamówionej przez Kupującego informacji handlowej.

2. W celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, Kupujący musi spełniać warunki techniczne wskazane w §2 ust. 4 oraz ust. 5
Regulaminu.

3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie.

4. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.

5. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.

6. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedający świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. Na Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.

7. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa oprowadzenie Konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, wybierając opcję usunięcia Konta.

8. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia Kupującemu przeglądanie i odczytywanie zawartości Sklepu.

9. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega
zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.

10. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa powyżej, świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedający podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych Kupującego przez osoby nieuprawnione.

12. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący, stałe aktualizowanie oprogramowania antywirusowego, w szczególności niezwłocznie po ukazaniu się stosownych aktualizacji oraz posiadanie uruchomionej zapory systemowej.

13. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedający oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia techniczne mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego.

14. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

§ 4. Informacje o Produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

2.1. zawierają podatek VAT i podawane są w polskich złotych (PLN);

2.2. nie zawierają kosztów dostawy; koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Kupującego, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze metody dostawy.

3. Całkowity koszt Zamówienia (tj. cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Kupującego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

5. Sprzedający może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach, a także wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku Zamówień złożonych wcześniej.

§ 5. Zamówienia

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany Kupujący, za pośrednictwem Konta w Sklepie, lub jako gość.

3. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem. Informacje podane przez Kupującego w toku składania zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Zamówienia, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie. Następnie wybrane przez Kupującego Produkty zostają przeniesione do Koszyka. Po skompletowaniu Zamówienia, Kupujący powinien postępować zgodnie z instrukcją pojawiającą się na jego ekranie, tj. wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć ikonkę „Zatwierdź zamówienie i zapłać”.

5. Składając Zamówienie Kupujący zobowiązuje się do odbioru zamówionych Produktów i zapłaty ceny sprzedaży zakupionych Produktów oraz kosztów dostawy.

6. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący przekierowany w celu dokonania zapłaty za Zamówienie.

7. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oferty nabycia wybranych Produktów po cenach określonych w Zamówieniu.

8. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży Produktów jest potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Potwierdzamy Twoje Zamówienie”) wysłany do Kupującego przez Sklep.

9. Po otrzymaniu informacji o dokonanej przez Kupującego płatności, Sprzedający wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie dostawy zakupionych Produktów.

10. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Produktu, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

11. Złożenie zamówienia na Produkt jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:

11.1. otrzymanie elektronicznej faktury VAT,

11.2. otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

§ 6. Dostawa i płatność

1. Dostępne metody płatności za Zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.

2. W przypadku zakupu produktu cyfrowego, dostawa odbywa się na zasadach opisanych w §8 Regulaminu. Dostępne metody dostawy Zamówienia oraz koszty dostawy opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania Zamówienia.

3. Koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedający na stronie Sklepu wskaże inaczej.

4. Płatności online w systemie Blue Media realizowane są przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP: 585-13-51-185, kapitał zakładowy 2.000.000 PLN wpłacony w całości.

5. Można dokonać płatności także przelewem tradycyjnym na numer konta 15 1050 1214 1000 0092 7172 0006.

6. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.

9. Szczególne warunki realizacji Zamówień, w tym dostawy, opisane są w §8 oraz §9 Regulaminu.

§ 7. Produkty fizyczne

1. Realizacja Zamówienia obejmującego produkty fizyczne następuje poprzez wysyłkę zakupionych Produktów na adres podany przez Kupującego na etapie składania Zamówienia.

2. Na stronie Sklepu przy każdym oferowanym Produkcie, będącym produktem fizycznym, podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego Produktu. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony Produkt do wysyłki do Kupującego, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Kupującemu za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Kupującego przesyłki wynosi orientacyjnie czas: czas realizacji Zamówienia + przewidywany czas dostawy. Czas realizacji Zamówienia na produkty fizyczne nie powinien przekroczyć 72 godzin, chyba, że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie.

3. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego.

4. Przesyłka zawierająca zakupione Produkty powinna zostać dostarczona do Kupującego w terminie wynikającym z wybranego sposobu dostawy.

§ 8. Produkty cyfrowe

1. Realizacja Zamówienia obejmującego produkt cyfrowy, w szczególności taki jak: E-BOOK, audiobook, webinar, następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu Zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu cyfrowego.

2. Dostawa produktu cyfrowego następuje:

– w przypadku gdy Kupujący wyraził zgodę na dostarczenie Produktu będącego produktem cyfrowym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz potwierdzi, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy – niezwłoczne po dokonaniu przez Kupującego zakupu;

– w przypadku niewyrażenia przez Kupującego zgody na dostarczenie Produktu będącego produktem cyfrowym przed upływem terminu na odstąpienie od umowy oraz nie potwierdzi, że został poinformowany o utracie z tego powodu prawa do odstąpienia od umowy – niezwłocznie po upływie 14 – dniowego terminu na odstąpienie od umowy.

3. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, produkty cyfrowe objęte Zamówieniem uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 9
Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).

2. Począwszy od dnia 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od dnia 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi stosownie doart. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w odniesieniu do umowy:

3.1. o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługobiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

3.2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

3.3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. Produkty cyfrowe

4.1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczenie produktów cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4.2. Ze względu na charakter sprzedawanych Produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od umowy lub rezygnacji z Zamówienia po dokonaniu płatności za Produkt.

4.3. Kupujący przed zakupem produktu cyfrowego powinien upewnić się, czy urządzenie, na którym zamierza odtwarzać produkt cyfrowy obsługuje format w jakim został on zapisany.

§ 10. Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną, Konsument może:

3.1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad,

3.2. żądać usunięcia wady,

3.3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

3.4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedającego określając jednocześnie swoje roszczenie
związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści (reklamację).

5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

6. Sprzedający ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

7. Kupujący nabywający Produkty w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Kupujący niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Kupującego do żądania usunięcia wady. W takim przypadku Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Sprzedający może również odstąpić od umowy zwracając takiemu Kupującemu niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Produktów w stosunku do Kupujących niebędących Konsumentami jest wyłączona.

§ 11. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu

1. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu oraz niniejszego Regulaminu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrycjagawel@gmail.com lub na adres PG Patrycja Gaweł, ul. Janowska 17a/2, 41-400 Mysłowice.

2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości
związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedający będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.

§ 12. Ochrona prawa autorskiego

1. Kupujący ma prawo korzystać z Produktów zakupionych na stronie https://gadkamatka.pl/ tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kupujący nie może udostępniać Produktów zakupionych innym osobom.

2. Kupujący nie może i nie jest uprawniony do:

2.1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu produktów zakupionych na https://gadkamatka.pl/
całości lub we fragmencie;

2.2. komercyjnego wykorzystywania produktów zakupionych na https://gadkamatka.pl/;

2.3. modyfikowania produktów zakupionych na https://gadkamatka.pl/.

§ 13. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający,

PG Patrycja Gaweł, ul. Janowska 17a/2, 41-400 Mysłowice

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

3. Dane osobowe przetwarzane będą:

3.1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu wykonania łączącej Administratora z Kupującym umowy, w tym dokonywania płatności, obsługi reklamacji, odstąpienia od umowy, odpowiedzi na zapytania kierowane pocztą elektroniczną oraz kontaktowania się z Kupującym, w tym w celach związanych z realizacją umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawarciem i realizację umowy,

3.2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. dla celów podatkowych i
księgowych – do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej,

3.3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – do czasu cofnięcia zgody,

3.4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora jakim jest obsługa zgłoszeń
kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego, dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, prowadzenie statystyk – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres 1 roku celem zachowania rozliczalności.

4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Sprzedającego.

§ 14. Rozstrzyganie sporów

1. Zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie sporu między nim a Sprzedającym oraz przysługujących mu uprawnień. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

2. W przypadku sporów wynikłych w związku z realizacją umów zawartych ze Sprzedającym lub postanowień niniejszego Regulaminu, Kupujący posiada możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR). Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).

3. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma dostęp do metody rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4. Skorzystanie przez Konsumenta z platformy ODR lub innych alternatywnych metod rozstrzygania sporów jest całkowicie dobrowolne.

5. Ewentualne spory powstałe między Kupującym a Sprzedającym, poddane rozstrzygnięciu sądowemu, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo
właściwy według miejsca siedziby Sprzedającego.

§ 15. Postanowienia końcowe

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

3. Sprzedający dokłada wszelkich starań, by świadczone w ramach Sklepu usługi były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu. Sprzedający dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Sklepu było dokonywane w godzinach nocnych.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedającego w ramach Sklepu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Kupującego, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Kupujący może w dowolnym momencie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Sklep do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej, w tym zmienić ustawienia przeglądarki, tak aby nie akceptowała ona takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Brak akceptacji plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Korzystanie przez Kupującego z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Kupującego. Więcej informacji na temat wykorzystywaniaprzez Sklep plików cookies znajduje się w Polityce Prywatności Sprzedającego.

6. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

7. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) na adres poczty elektronicznej przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2023 roku.

9. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.

Copywrite, Gadkamatka.pl | Projekt i realizacja: Webelite.com.pl

text-align-justify
0
    0
    Twój koszyk
    Twój koszyk jest pusty